OODA Loop

O.O.D.A loopen

Den mänskliga reaktionsförmågan

OODA loopen utvecklades på 1950 talet av US Air Force kaptenen John Boyd som ett verktyg för snabbare problemlösning. OODA loopen är en tankeprocess vi genomgår flera gånger varje dag. Processen beskriver vår reaktionsförmåga på stimulus. Den mänskliga reaktionsförmågan räknas ut genom att mäta den tid det tar för oss från det att vi presenteras för ett stimuli till dess att vi svarar på det samma genom handling.

OODA loopens fyra faser

Observe –  i ett första skede observerar vi och registrerar det vi upplever med våra sinnen. Vi tar exempelvis in ungefär 80 % av det som händer i vår omgivning via synen. Du kanske hör någon skrika bakom dig, vänder dig om och ser en person komma springande emot dig viftandes med ett tillhygge.

Orient – här fokuserar du din uppmärksamhet på det du just observerat för att bedöma situationen och det som sker, om det är något du behöver handla på eller inte. Du förstår att situationen du just observerat är hotfull och att du måste reagera för att försvara dig eller sätta dig i säkerhet på något sätt. Du ser dig om, ser att rakt framför dig är det folktomt, det ligger en flaska några meter framför dig och du ser en grupp människor stå en bit bort.

Decide – i detta skede behöver du fatta beslut baserat på det du just observerat och fokuserat din uppmärksamhet på. Du tänker att ditt bästa alternativ är att springa därifrån mot gruppen av människor.

Act – när du fattat ditt beslut agerar du på det. Du springer mot gruppen av människor och skriker att de ska ringa polisen.

Ju snabbare du kan ta dig igenom OODA loopen desto större chans har du att gå vinnande ur en konflikt, konfrontation eller att få övertaget vid en attack.

Vad påverkar vår reaktionsförmåga?

Vår genomsnittliga reaktionstid på ett enkelt stimuli som kräver en åtgärd är runt 220 millisekunder. Forskare har funnit att vi reagerar snabbare på ljud än på visuella stimuli vilket skulle kunna bero på att ljud tar 8-10 millisekunder på sig att nå hjärnan medan visuella stimuli tar ungefär 20-40 millisekunder innan de når hjärnan. Vi reagerar också snabbare på kända stimuli än på okända, exempelvis om vi kör bil och ser bromsljusen slå på på bilen framför är vi snabba på att bromsa eftersom processen är förväntad och automatiserad. Omvänt kommer vi ha långsammare reaktioner vid exempelvis ett oväntat överfall om vi inte har tränat på att hantera det. 

Andra faktorer som kan påverka vår reaktionsförmåga och som vi till del kan överkomma  genom träning är det som efter forskaren Hicks upptäckt 1952 kallas för Hicks lag. Ju fler olika möjliga responser vi har att välja mellan desto längre reaktionstid, forskning har visat att det kan göra oss upp till 58 % långsammare. Det är alltså mer framgångsrikt att ha få responser på ett visst stimuli. En anledning till att Krav Maga är ett så framgångsrikt försvarssystem är just att det bygger på fyra olika varianter av responser och att de i sin tur bygger på våra naturliga reaktioner. 

I Krav Maga brukar en prata om olika nivåer hos individen utifrån vart en befinner sig i sin utveckling. I början av träningen är utövaren på en mer teknisk nivå och har ännu inte utvecklat förmågan att på ett mentalt, fysiskt och tekniskt plan kunna fortsätta slåss om den första tekniken går fel. I takt med ökad kunskap och förståelse för systemet och med en bättre teknik och förmåga att slåss blir utövaren en fighter. Individen har nu det självförtroende i teknik och rörelse som krävs för att fortsätta försvara sig eller attackera även om något går fel. En warrior har tränat för och är förberedd på att hantera oförutsedda situationer och har den tekniska kunskapen och de fysiska och mentala förmågorna som krävs för att kunna anpassa sig efter miljön och det som sker och har tränat upp förmågan att smidigt röra sig från teknik till teknik när det behövs. 

Två andra faktorer som påverkar din OODA loop är något som kan ske i Orient fasen nämligen förnekande och emotionella filter. Förnekande innebär att du vägrar att acceptera det som sker. Emotionellt filter liknar förnekande och handlar om en önskan om att det som sker inte ska ske. Båda dessa faktorer kan och kommer att påverka din reaktionsförmåga men kan överkommas genom exempelvis mental träning. I Krav Maga är mycket av träningen just mental, att träna på att hantera sina känslor för att exempelvis kunna styra sin aggressivitet och överkomma sina rädslor.

Vår reaktionsförmåga påverkas också av hur komplex handlingen är, forskning har visat att mer komplexa responser ökar stressen och gör oss upp till 31 % långsammare.

Hamnar vi i en hotfull situation där vi måste försvara oss är målsättningen att vi ska ha de bästa förutsättningarna för ett övertag medan vi vill minska motståndarens förmåga att agera effektivt. Att känna till hur OODA loopen fungerar och vad som påverkar vår reaktionsförmåga och våra val ger oss en fördel i förhållande till vår motståndare.

 “Know your opponent’s mind and then attack it”, John Boyd

Vill du prova på att träna med oss? Du hittar intresseanmälan här.

Scroll to Top