Olika steg i en konfrontation

En konfrontation kan se ut på många olika sätt, den kan bli våldsam, lugnas ned, den kan vara överraskande eller gå att förutse, den kan pågå i några sekunder eller trappas upp under lång tid. Konfrontationer delas in i olika steg där varje steg kräver olika angreppssätt och färdigheter.

Det övergripande målet vid en konfrontation är att du ska kunna agera på ett sätt som undviker eller förhindrar att våld uppstår. För att du ska kunna hantera en konfrontation behöver du behärska flera olika förmågor såsom att kunna kontrollera känslor och ha ett lågaffektivt förhållningssätt, kunna ta beslut under stress, ha situationsnärvaro, vara tekniskt skicklig och strategisk för att nämna några. 

Konfrontationens olika steg

Steg 1 Före konfrontationen

Du befinner dig i en situation där sannolikheten för att en attack är större än normalt eller som på något sätt indikerar fara. Här försöker vi genom att vara uppmärksamma på omgivningen och genom olika försiktighetsåtgärder undvika att dras in i en konfrontation. Genom att vara uppmärksam på din omgivning och utstråla självsäkerhet minskar du sannolikheten för att du ska uppfattas som ett lätt offer. Läs mer om situationsnärvaro här.

Huvudmålet i detta steg är att undvika konfrontation.

Steg 2 Pre-fight

Här har konfrontationen inletts men ännu inte lett till fysisk kontakt eller våld. Det kan handla om ögonkontakt, att en eller flera personer uppvisar ett aggressivt beteende eller har ett aggressivt kroppsspråk eller att argumentation eller annan verbal kontakt uppstår. Det här steget kan vara i några sekunder eller pågå under flera år, exempelvis vid en konflikt grannar emellan eller mellan arbetskollegor. Det kan också handla om situationer som sker utan att du är medveten om det, exempelvis om det rör sig om någon form av bakhåll. Angriparen har upptäckt dig och förberett sig (pre-fight) utan din vetskap. I det här steget handlar det om att observera, planera och förbereda dig för att kunna fly eller försöka lugna ner situationen.

Huvudmålet under detta steg är de-eskalering och att du ska lyckas förflytta dig från konfrontationszonen.

Steg 3 Fighten är ett faktum

Konfrontationen har här utvecklats till fysisk kontakt av något slag. En eller båda parter har tagit ett beslut om eller är så påverkade affektivt i konfrontationen att de vill skada eller fysiskt dominera den andre. Det kan ske genom olika former av attacker som sparkar, slag eller användning av vapen eller genom att använda hållning, röst och försöka knuffa bort den andre.

I Krav Maga delas det här steget upp i självförsvar och fight.

Självförsvar – Det som kännetecknar det här steget är att angriparen har fått övertaget genom att överraska dig. Angriparen har initierat den första fysiska handlingen vilket är till nackdel för dig. Du kommer att behöva förflytta dig, försvara dig, attackera och göra motattacker e t c. Misslyckas du att omedelbart oskadliggöra din motståndare eller snabbt förflytta dig från situationen kommer den med största säkerhet att eskalera till en fight.

Fight – här är de inblandade i konfrontationen medvetna om den andres intention att agera fysiskt. Ingen har därmed fördelen som kommer av att kunna överraska den andre. Här handlar det om att oskadliggöra den andre genom fysiska tekniker vilket alltid är svårare. Målet i Krav Maga är att du inte ska hamna här.

Huvudmålet i detta steg är att att så snabbt och enkelt som möjligt och med lämplig kraft avsluta konfrontationen.

Steg 4 Post fight

Konfrontationen eller fighten är över och det är dags att ta itu med konsekvenserna. Det kan handla om att du behöver hantera känslor av ilska, chock, ånger, skam eller önskan om hämnd. Vi reagerar olika och reaktionen kan komma omedelbart eller dröja. I undersökningen “Våld och hälsa” framkom det att de som utsatts för allvarligt våld ofta har symtom på depression, uppvisar riskbruk av alkohol, oftare har kroppsliga symtom som huvudvärk, smärta i axlar eller nacke, yrsel eller återkommande tarmbesvär, uppger symtom på posttraumatiskt stressyndrom och självskadebeteende. Här kan du läsa mer om våldsutsatthet och dess olika konsekvenser på vår hälsa.

Du behöver göra en check av ditt fysiska tillstånd och om du behöver medicinsk vård p g a skador. Slutligen kan de också handla om rättsliga konsekvenser, att behöva lämna vittnesmål, förhöras, att bli åtalad eller själv komma att bli målsägare i en rättegång. Det gäller också att vara uppmärksam på och beredd på att hantera en eventuell fortsättning på konflikten eller en hämndaktion. Läs mer om vad som gäller vid nödvärn här.

Huvudmålet i detta steg är att sätta punkt för våldscykeln och inte göra något som kan sätta igång den igen.

Sammanfattningsvis

Genom att dela upp en konfrontation i flera steg och genom att känna till de olika strategier och mål varje steg kräver och har är du bättre rustad att hantera dem. Det hjälper dig att så långt det är möjligt undvika och förhindra eskalering och våld och när det inte går – att veta vad du ska göra då. I nästa inlägg tittar vi närmare på förmågan att ta och behålla initiativet vid konfrontationer.

“Change your attitude, change your posture and the attacker will change his mind”.

Eyal Yanilov

 

Fritt efter Graham Kuerschner text om Confrontation stages

 

 

Scroll to Top